SHOWPDF-PROGRAMM

FREITAG


Active Workshop
Active Lounge
Preis: 10 CHF

Freitag
16:00 - 16:30

Keynote
Speakers Corner

Freitag
16:00 - 17:00


Tasting
Food Atelier
Preis: 35 CHF

Freitag
16:00 - 17:30

Keynote
Workshop Space

Freitag
16:30 - 17:30


Show
Am eigenen Stand

Freitag
17:00 - 17:30

Keynote
Am eigenen Stand

Freitag
17:00 - 17:30


Workshop
Urban Agriculture
Preis: 20-40 CHF

Freitag
17:00 - 19:00

Workshop
Workshop Space

Freitag
17:30 - 18:30
Workshop
Am eigenen Stand

Freitag
18:00 – 19:00

Workshop
Am eigenen Stand
Preis: 15 CHF

Freitag
18:00 – 19:45


Workshop
Workshop Space

Freitag
18:30 - 19:30
Workshop
Urban Agriculture
Preis: 5 CHF

Freitag
19:30 - 21:30


Podiumsdiskussion
Speakers Corner

Freitag
20:00 - 21:00

Tavolata
Food Atelier
Preis: 55: Essen / 25: Wein Total: 80 CHF

Freitag
20:00 - 22:00

Workshop
Am eigenen Stand
Preis: 15 CHF

Freitag
20:00 – 20:45Rundgang
Beginn beim Welcome Desk

Freitag
Fr: 17:00 - 18:00 // 19:00 - 20:00